Website Banner

Link ที่เกี่ยวข้อง
 สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สมาคมยางพาราไทย
 สถาบันวิจัยยาง
 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชัวภาพไทย
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 





Thai
English
ไทย
       
   
 
 
         เครื่องผสมแบบปิด (Internal Mixer)        
 Download catalog

เครื่องผสมแบบปิด (CT Internal Mixer)

 
เครื่องผสมแบบปิด ยี่ห้อ CT เป็นเครื่องสำหรับใช้ในการผสมยางหรือพลาสติกเข้ากับสารเคมีและสารตัวเติมต่างๆ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ผสม (Rotor)  ที่สามารถถอดเปลี่ยนชนิดเพื่อให้เหมาะกับการผสมแต่ละประเภท และถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้สะดวก ในการทำงานผสมผู้ใช้งานยังสามารถปรับความเร็วรอบของโรเตอร์และอุณหภูมิของห้องผสมได้ในช่วงที่กว้าง เพื่อให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เครื่องผสมสามารถบดสารเคมีให้แตกเป็นอนุภาคเล็กๆ และกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในพอลิเมอร์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติที่ดี

เครื่อง ผสมแบบปิด ยี่ห้อ CT สามารถต่อเชื่อมเข้ากับโปรแกรมติดตามผลและบันทึกข้อมูลค่าแรงบิด และอุณหภูมิของวัสดุภายในห้องผสมในขณะกำลังผสม แบบ Real Time ผู้ใช้งานสามารถแปลงไฟล์เป็นชนิด Excel ได้ภายในโปรแกรม

เครื่องผสมแบบปิด ยี่ห้อ CT เหมาะสำหรับการใช้งานหลายประเภท ได้แก่
 - การผสมพอลิเมอร์ และ / หรือยางคอมปาวด์
 - การผสมพอลิเมอร์ และ / หรือยางคอมโพสิต
 - การผสมพอลิเมอร์ และ / หรือยางหลายชนิดเข้าด้วยกัน

เครื่องผสมแบบปิด (Closed Mixer) อาจเรียกชื่อได้หลายชื่อ เช่น เครื่องผสมแบบชุด (Batch Mixer) อินเทอร์นอลมิกเซอร์ (Internal Mixer) เครื่องนวดยาง (Kneader) เครื่องผสมยาง (Rubber Mixer) เครื่องผสมพลาสติก (Plastic Mixer) เครื่องผสมแบนบูรี (Banbury Mixer) เครื่องผสมบานบูรี เครื่องผสมแบบแกนคู่ (Twin Rotor Mixer)



 
 
Current Pageid = 29